วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C )           ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ    ฝึกอบรมวิชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 รับสมัครจำนวน 80 คน ค่าธรรมเนียม คนละ 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาท) โดยยื่นใบสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561


วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

อบรม ผู้กับกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ B.T.C

ประชาสัมพันธ์อบรม ผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่  B.T.C
 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 20-23 ตุลาคม 2561
รายละเอียดตามด้านล่างครับ